Yuletide Carols Jula Karolaro
Noël Nouvelet / Little New Noel / Nova Noelet'
[Sing We Now of Christmas]


Note: the complete score below comprises 5 jpegs, which you can download and print on 8.5 x 11" paper. Or you can make a sharper printout from the 5-page pdf file here.
Rim: La tuta partituro malsupren ampleksas 5 bildojn (jpeg-oj), kiujn vi povas elŝuti kaj printi sur papero 8.5 x 11". Aŭ vi povas fari pliklaran elpresaĵon de la pdf-dosiero ĉi tie.
Or go to HTML lyrics only, further below.
Aŭ vidu nur lirikojn je HTML, plue malsupren.
Go to contents, Yuletide Carols / Jula Karolaro
Iru al enhavo, Yuletide Carols / Jula Karolaro
Go to Gene Keyes home page
Iru al hejmpaĝo de Gene Keyes
Noël Nouvelet:
Arranger-translator's Remarks
Gene Keyes
2016-12-15

Normally I try to present unabridged carols in this series, but the 15th century French original of Noël Nouvelet is too long at 13 verses, and full of medieval babble, e.g., in verse 11:

If you believe it, you will be rapt up to heaven;
If you don’t, you’ll go to Hell’s scaffold.

... not very Christmasy. But there are numerous other versions on the Web in French and/or English, including some five-verse ones with more customary Nativity themes — shepherds, three kings, etc. — which I have adapted here.

As usual, my intent is to align the original language (French in this case), plus English, plus Esperanto, layered in the score to indicate the rhymes, and translations as close as possible to the original. (Others' English versions go somewhat astray.)

Also, I've always been inimical to excess repetition in songs, and this carol would otherwise have 10 repeats of the "Noël Nouvelet" refrain — half of its 20 lines — including twice in a row three times. In my translations, plus the French, I have sometimes reversed or enhanced the refrain-line's twin phrases: for the sake of rhyme, and for variety.

Note: in the French original, verse 4, line 2, I inserted the word "vinrent" (came), to sync and facilitate the joint translations. Some versions of the carol's verses have 5 lines; most have 4. The fifth line is often irrelevant, but in this case, "vinrent" was taken from that extra line.

My adaptation of "Noël Nouvelet" is essentially similar to the many out there, but I use my own scoring, translation, choice of verses, and rhyming. Sources — lyrics, scores, and videos — are listed at the end.
Noël Nouvelet:
Rimarkoj de Aranĝanto-tradukanto
Gene Keyes
2016-12-15

Kutime, mi strebas prezenti nemallongigitajn karolojn en ĉi tiu serio, sed la franca originalo de Noël Nouvelet el la 15-a jarcento estas tro longa kun 13 strofoj, kaj plenplena de mezepoka babilado, ekz., en strofo 11:

Se vi kredas ĝin, vi estos suprenkaptita ĉielen;
Se vi ne kredas, vi iros al eŝafodo de infero.

... ne tiom Kristnaskeca. Sed estas multaj aliaj versioj sur la reto en la franca kaj /aŭ la angla, inkluzive kelkoj de kvin strofoj kun pli kutimaj nasko-temoj — ŝafistoj, tri reĝoj, ktp. — kiujn mi adaptis ĉi tie.

Kiel antaŭe, mia celo estas ordigi la originalan lingvon (la Franca ĉifoje), plus la angla, plus Esperanto, tavolataj en la partituro por indiki la rimojn, kaj tradukojn, tiom proksime kiom eble al la originalo. (Aliaj anglaj versioj iom forvagas.)

Ankaŭ, mi ĉiam malŝatis troon da ripetadon en kantoj, kaj ĉi tiu karolo aliel havus 10 ripetojn de la "Noël Nouvelet"-an rekanton — duono de ties 20 linioj — kaj, en tri kazoj, ankaŭ duope sinsekve. En mia traduko, plus la franca, mi iufoje renversis aŭ plibonigis la ĝemelajn frazojn de la rekanto: pro la rimoj, kaj pro varieco.

Rim.: en la franca originalo, strofo 4, linio 2, mi enmetis la vorton "vinrent" (venis), por agordi kaj faciligi la kunajn tradukojn. Kelkaj versioj de la strofoj de la karolo havas 5 liniojn; plejmultaj havas 4. La kvina linio estas ofte nerilata, sed ĉi-kaze, "vinrent" estis prenata el tiu kroma linio.

Mia adapto de "Noël Nouvelet" esence similas al la multaj haveblaj alie, sed mi uzas mian propran partituradon, tradukadon, elektadon de strofoj, kaj rimadon. Fontoj — lirikoj, partituroj, kaj vedbendoj — estas listataj ĉe la fino.


Noël Nouvelet p.1
Noël Nouvelet p.2
Noël Nouvelet p.3
Noël Nouvelet p.4
Noël Nouvelet p.5

Lyrics only / Nur lirikojFrench
English
Esperanto
1
Noël nouvelet!
Noël chantons ici.
Dévotes gens crions
à Dieu merci;
Chantons Noël
pour le Roi nouvelet!
Noël chantons ici;
Noël nouvelet!
1
Little new Noel!
Let's sing Noel right here.
We devoted people
owe God a thankful cheer;
Sing a Noel
for the new little King;
Let's sing Noel right here;
new little Noel sing!
1
Nova noelet'!
Ni kantu tie ĉi.
Dediĉuloj, dankon
ni kriu nun al Di';
Kantu noelon
por l' nova reĝet';
Kantu ni noelon;
la nova noelet'!
2
Noël nouvelet!
Noël chantons ici.
L'ange disait, pasteurs
partez d'ici;
En Bethlehem trouverez
l'agnelet.
Noël chantons ici;
Noël nouvelet!
2
Little new Noel!
Let's sing Noel right here.
Said an angel to the shepherds,
leave from here;
In Bethlehem you'll find God's
Lamb so dear.
Let's sing Noel right here;
new little Noel here!
2
Nova noelet'!
Ni kantu tie ĉi.
Al ŝafistoj la anĝel' diris,
iru vi;
En Bet-Leĥem ŝafido
jen de Di'.
Kantu ni noelon;
ĉi tie kantu ni!
3
Noël nouvelet!
Noël chantons ici.
En Bethléhem,
étant tous réunis,
Trouvent l'Enfant,
Joseph, Marie aussi.
Noël nouvelet!
Noël chantons ici!
3
Little new Noel!
Let's sing Noel right here.
Joseph, Mary, and the
Infant Jesus dear:
In Bethlehem the shepherds
found them here.
Let's sing new Noel now,
Noel this new year!
3
Nova noelet'!
Ni kantu tie ĉi.
En Bet-Leĥem jen
Jozefo kaj Mari',
Kaj la Infan' Jesu',
donac' el Di!
Kantu ni noelon,
novjare tiam ĉi!
4
Noël nouvelet!
Noël chantons ici.
Bientôt vinrent rois,
par l'étoile éclaircis
De l'Orient dont
ils étaient sortis
Noël nouvelet,
Noël chantons ici!
4
Little new Noel!
Noel right here let's sing.
Soon came kings, a star bright
they were following.
From Eastern lands
they had been journeying.
Let's sing Noel right here,
new little Noel sing!
4
Nova noelet'!
Ni kantu tie ĉi,
Baldaŭ venis laŭ la stel'
la reĝoj tri;
De l'Orient'
vojaĝis tien ĉi.
Nova noelet'!
Ni kantu tie ĉi!
5
Noël nouvelet!
Noël chantons ici.
L'un portait l'or;
l'autre l'encens béni
Un autre encore
à Jésus myrrhe offrit
Noël nouvelet!
Noël chantons ici!
5
Little new Noel!
Let's sing a Noel foretold.
Blessed incense from one
and from the other, gold;
Myrrh from the third
for Jesus now behold.
Let's sing Noel right here!
Let's sing Noel bold!
5
Nova noelet'!
Ni kantu tie ĉi.
Or' el unu kaj
el dua incens' por li;
Mirhon Jesu'
ricevis de ali'.
Nova noelet'!
Ni kantu tiel ĉi!

Translations and arrangement / Tradukoj kaj aranĝo
cc Gene Keyes 2016
cc-logo
Non-commercial re-use permitted with attribution. / Ne-komerca re-uzo permesata kun atribuo.

Sources:
Lyrics-text, scores, and videos on Web

Fontoj:
Lirikoj-texto, partituroj, kaj vidbendoj sur reto

Lyrics (various versions)
Lirikoj (variaj versioj)

• https://www.hymnsandcarolsofchristmas.com/Hymns_and_Carols/NonEnglish/noel_nouvelet.htm
13-verse lyrics version from Henry Poulaille, Bible Des Noëls Anciens ("Club Des Éditeurs, Édition Nouvelle,". c 1958) pp. 61-62].
13-strofo-lirikoj-versio de . . . " " "
The New Oxford Book of Carols [OBC] ["Look Inside"] at https://www.amazon.com/New-Oxford-Book-Carols/dp/0193533227
Another 13-verse version.

As described in Hymns and Carols of Christmas, (ibid).:

Keyte and Parrott, The New Oxford Book of Carols (1992) contains 13 French verses, with a corresponding 13 English verses; see Carol 188. They note that nouvelet comes from the same root as noël, and that both denote "news" or "newness." This was a New Year's carol*, as opposed to a Christmas carol, with versions dating to the early 1500s. Numerous versions have been found, largely inconsistent. They took their version from the 1721 Grande Bible des noëls, taunt vieux que nouveaus. Even so, they made alterations to several of the French verses, according to their notes, which contain additional material to which the reader is referred.

*I added a New Year's mention in my translation, verse 3.—gk


Alia 13-strofo-versio.

Kiel priskribata en Hymns and Carols of Christmas, (ibid).:

Keyte kaj Parrott, The New Oxford Book of Carols (1992) enhavas 13 francajn strofojn, kun akordantajn 13 anglajn strofojn; vidu Carol 188. Ili rimarkas ke nouvelet devenas de la sama radiko kiel noël, kaj ke ambaŭ indikas "novaĵoj" aŭ "noveco". Ĉi tiu estas nov-jara karolo*, malsama ol Kristnaska karolo, kun versioj ekde la fruaj 1500-oj. Oni trovas multajn versiojn, plejparte malkonformajn. Ili prenis ilian version el la 1721-a Grande Bible des noëls, taunt vieux que nouveaus. Eĉ tiel, ili faris retuŝojn al kelkoj de la francaj strofoj, laŭ iliaj notoj, kiuj enhavas aldonan materiaĵon al kiu la leganto estas direktata.

*Mi aldonis novjaran mencion en mia traduko, strofo 3.—gk

• http://www.madbeppo.com/french-songs/noel-nouvelet/

• http://www.ravenboymusic.com/noel-nouvelet-by-ken-and-lisa-theriot/


• http://www.hymnsandcarolsofchristmas.com/Hymns_and_Carols/sing_we_now_of_christmas2.htm

• http://lyricstranslate.com/en/no%C3%ABl-nouvelet-christmas-comes-anew.html

• http://christmascarols.365greetings.com/2011/10/noel-nouvelet.html

Selected scores (SATB ones omitted)
Elektataj partituroj (tiuj kun SATB malinkluzive)

• http://www.music-for-music-teachers.com/free-christmas-songs-3.html
Simplfied arrangements for piano. (English).
Simpligitaj aranĝoj por piano. (Angla)

• https://www.lds.org/music/library/hymns/noel-nouvelet-134?lang=fra

The only complete (French) 5-verse score which I could find on the Web. This is a 5-line version, not 4.
La nura kompleta (franca) 5-strofo-partituro kiun mi povas trovi sur la reto. Ĉi tiu estas 5-linia versio, ne 4.

Music videos

I am grouping the vids into 3 categories: slow; medium-tempo; and uptempo. Noël Nouvelet is supposed to be for a happy celebration, so I prefer uptempo versions. The funereal ones seem out of place, unless one is anticipating the crucifiction.

Since YouTube often deletes its good stuff, you better download any that you like, right away.
Muzik-vidbendoj

Mi grupas la vid'ojn en 3 kategorioj: malrapida, mez-takta, kaj rapid-takta. Supoze, Noël Nouvelet estus por feliĉa celebrado, do mi preferas rapid-taktajn versiojn. La funebraj ekzempleroj ŝajnas maltaŭgaj, krom se oni anticipas la krucumadon.

Ĉar YouTube ofte forigas ties bonajn aĵojn, vi endas tuj elŝuti tiujn kiujn vi ŝatas.

(Too) Slow, IMHO
In My Humble Opinion

(Tro) Malrapida, LMHO
Laŭ Mia Humila Opinio
https://www.youtube.com/watch?v=6F0XBZdOy8Y

Loreena McKennitt
— Fr — slow — more like a dirge than a celebration — her 5-verse lyrics are here: http://www.azlyrics.com/lyrics/loreenamckennitt/noelnouvelet.html,

but her French pronunciation is hard to follow, and she uses Old French "Novel [sic] Nouvelet" throughout, unlike "Noël Nouvelet" in all other available versions of the song, written or sung, French or English. — McKennitt's is YouTube's most played performances of this carol, with over 240,000 views. — 5:36
https://www.youtube.com/watch?v=6F0XBZdOy8Y

Loreena McKennitt
— fr — malrapida — pli kvazaŭ lamentokanto ol celebrado — ŝia 5-strofo-lirikoj jenas: http://www.azlyrics.com/lyrics/loreenamckennitt/noelnouvelet.html,

sed ŝia franca prononcado estas malfacila por sekvi, kaj ŝi uzas la antikvan francan "Novel [tiel] Nouvelet" tra la tuto, malsimila je "Noël Nouvelet" en ĉiom da aliaj haveblaj versioj de la kanto, aŭ skribata aŭ kantata, aŭ franca aŭ angla — Tiu de McKennitt estas la plej ludata prezento de YouTube de ĉi tiu korolo, kun pli ol 240,000 vidoj. — 5:36
https://www.youtube.com/watch?v=xolN0xgPNKM

Anuna — female chorus — slow — Fr — overly-arranged — 3 verses — their score is here: — 3:01
https://www.youtube.com/watch?v=xolN0xgPNKM

Anuna — virina ĥoro — malrapida — fr — tro aranĝata — 3 strofoj — ties partituro jenas — 3:01
https://www.youtube.com/watch?v=3swrbBh0ZEA

Gregorian Noel Nouvelet — male chorus — slow — Fr — 2 verses — nice, but hard to follow their lyrics — 3:18
https://www.youtube.com/watch?v=3swrbBh0ZEA

Gregorian Noel Nouvelet — vira ĥoro — malrapida— fr — 2 strofoj— plaĉa, sed malfacila por sekvi ties lirikojn — 3:18

Medium Tempo

Mez-takta
https://www.youtube.com/watch?v=Itu-6j19h1E

Julie Andrews — choir sings chrous in Fr., Andrews sings verses 1 & 2 in Eng. — medium tempo — only 2 min. of 4:53 track; 2nd part is boring medley of other carols
https://www.youtube.com/watch?v=Itu-6j19h1E

Julie Andrews — ĥoro kantas rekanton france, Andrews kantas strofojn 1 & 2 angle — mez-takta — nur 2 min. de 4:53 trako; 2-a parto estas teda miks-kanzono de aliaj karoloj.
https://www.youtube.com/watch?v=ir4_ut925CM

Sing We All Noel with Lyrics — unidentified M & F choir — Eng. & Fr. — medium tempo — lyrics onscreen — first verse only, each language — 2:32
https://www.youtube.com/watch?v=ir4_ut925CM

Sing We All Noel with Lyrics [Kantu Ni Ĉiu Noelon, kun lirikoj] — neidentigata geĥoro — ang. & fr. — mez-takta — lirikoj sur ekrano — nur po unua strofo la du lingvoj — 2:32
https://www.youtube.com/watch?v=BCyUPwwyiXI

Vasari Singers — mixed choir alt. F & M — medium tempo — animated antique Christmas cards — Fr — 6 verses — lyrics incomprehensible even with words at hand, as choirs overlap each other — 4:32
https://www.youtube.com/watch?v=BCyUPwwyiXI
Vasari Singers — miksita ĥoro, alternantaj inter vir-kaj-virinaj — mez-takta — movigante antikvaj Kristnaskaj kartoj — fr — 6 strofoj — lirikoj nekompreneblaj eĉ kun votoj ĉe mane, ĉar ĥoroj interkovras unu la alian — 4:32
http://www.ravenboymusic.com/noel-nouvelet-by-ken-and-lisa-theriot/

Noël Nouvelet by Ken and Lisa Theriot — Fr — medium tempo — lyrics under MP3 embed strip — 5 of 13 verses from the ancient version — good diction — 3:04

(Lisa Theriot points out the original's mis-rhyming of the refrain; her approach is to substitute "Noël, noel, o noël nouveletl" in all five verses.)
http://www.ravenboymusic.com/noel-nouvelet-by-ken-and-lisa-theriot/

Noël Nouvelet by Ken and Lisa Theriot — fr — mez-takta — lirikoj sub MP3 strio — 5 de 13 stfofoj el la antikva versio — klara elkantado — 3:04

(Lisa Theriot almontras la mis-rimadon de la originalo en la rekanto; tial ŝi anstataŭigas ""Noël, noel, o noël nouveletl" en ĉiu 5 strofoj).

Up-tempo (yes!)


Rapid-takta (jes!)
https://www.youtube.com/watch?v=95moNkxIgkU

Apollos's Fire Baroque Orchestra — mixed chorus & female solo — uptempo — Eng — nice medieval sound — 4 verses: 1, 6, & 7 from OBC version, but I can't tell which is the 2nd sung by the soloist — 3:37
https://www.youtube.com/watch?v=95moNkxIgkU

Apollos's Fire Baroque Orchestra — miksita ĥoro & virina solo — rapid-takta — ang. — plaĉa mezepoka sono — 4 strofoj: 1, 6, & 7 el OBC versio, sed mi ne povas diri kiun estas la 2-a kantata de la soloistino — 3:37
https://www.youtube.com/watch?v=3uwVZFcm8pA

Tres Sorelles — female trio — Fr —uptempo — 3 verses — lyrics almost incomprehensible, even with words at hand, as singers overlap each other —1:10
https://www.youtube.com/watch?v=3uwVZFcm8pA

Tres Sorelles — virina terceto — fr —rapid-takta — 3 strofoj — lirikoj preskaŭ nekompreneblaj, eĉ kun vortoj ĉe mane, ĉar kantistinoj interkovras unu la alian —1:10
https://www.youtube.com/watch?v=fQj7_PoFEhk

Helium — harp, drums, guitar, M & F duet — Fr — uptempo — 2 verses — can't match 2nd verse to the 5 & 13 verse versions at hand — 1:54
https://www.youtube.com/watch?v=fQj7_PoFEhk

Helium — harpo, tamburoj, gitaro, vir-virina dueto — fr — rapid-takta — 2 strofo— ne povas parigi 2-an strofon je la 5-&13-strofaj versioj ĉe mane. — 1:54
https://www.youtube.com/watch?v=1pF7q4nqkDA

Sing we now of Christmas — unidentified children's choir — Eng — 3 verses — uptempo — arr. by John Riggio — lyrics, some misspelled, superimposed on still picture.
— 2:04

(Same performance, but abbreviated, with its "SAMPLE" score pictured, selling kit for school-teacher 1:26 https://www.youtube.com/watch?v=OM10o8AX64Q )
https://www.youtube.com/watch?v=1pF7q4nqkDA

Sing we now of Christmas [Kantu Ni Kristnaske Nun] — neidentigata infana ĥoro — ang —3 strofoj— rapid-takta — ar. de John Riggio — lirikoj, iom mis-literumataj, supermetitaj sur senmova bildo — 2:04

(Sama prezento, sed mallongigita, kun ties "SAMPLE" [provaĵo]-partituro-bildo, vendante kompleton por lernejo-instruistoj) 1:26 https://www.youtube.com/watch?v=OM10o8AX64Q )


Additional links / Aldonaj ligiloj:

Leland Ross Bryant [Haruo Ros’]
http://web.archive.org/web/20071203053102/http://www.geocities.com/cigneto/thcind/kristnasko.html
A set of 148 online Christmas carol lyrics in Esperanto
Aro de 148 surretaj Kristnask-karolaj lirikoj en Esperanto

Douglas D. Anderson
A Treasury of Christmas Carols
Over 4,000 Christmas carols and hymns
Pli ol 4,000 Kristnask-karoloj kaj himnoj

Go to contents, Yuletide Carols / Jula Karolaro
Iru al enhavo, Yuletide Carols / Jula Karolaro
Go to Gene Keyes home page Iru al hejmpaĝo de Gene Keyes